midjourney-v5-1-update-v5-1-raw-mode

RAWモードで生成された画像